Yong Li, Jing Liu, Yuhang Wang, Hanqing Lu, Songde Ma, Weakly Supervised RBM for Semantic Segmentation, ORAL, Poster, IJCAI, 2015, p1888-1894

Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Hanqing Lu, Semi- and Weakly-Supervised Segmantic Segmantation With Deep Convoluational Neural Networks, ACM Multimedia 2015, p1223-1226

Yuhang Wang, Jing Liu, Jinqiao Wang, Yong Li, Hanqing Lu, Color Names Learning Using Convolutional Neural Networks, ICIP 2015, p217-221

Yong Li, Jing Liu, Hanqing Lu, Songde Ma, Learning Robust Face Representation with Classwise Block-Diagonal Structure,
Code, IEEE Trans. Inf. Forensics Security, 2014, p2051-2062

Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yangmuzi Zhang, Hanqing Lu, Songde Ma, Learning Low-Rank Representations with Classwise Block-Diagonal Structure for Robust Face Recognition(ORAL),Code, AAAI 2014, P2810-2816

Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Hanqing Lu, Songde Ma, Object Co-segmentation via Salient and Common Regions Discovery, Neurocomputing, 2014

Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yang Liu, Hanqing Lu, Object co-segmentation via discriminative low rank matrix recovery, ACM Multimedia 2013, P749-752