Objectness-aware Semantic Segmentation Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Junjie Yan, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2016, p307-311

Object-aware Deep Network for Commodity Image Retrieval Zhiwei Fang, Jing Liu, Yuhang Wang, Yong Li, Jinhui Tang, Hanqing Lu, ICMR 2016, p405-408

Weakly Supervised RBM for Semantic Segmentation, ORAL, Poster, Yong Li, Jing Liu, Yuhang Wang, Hanqing Lu, Songde Ma, IJCAI, 2015, p1888-1894

Semi- and Weakly-Supervised Segmantic Segmantation With Deep Convoluational Neural Networks, Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2015, p1223-1226

Color Names Learning Using Convolutional Neural Networks, Yuhang Wang, Jing Liu, Jinqiao Wang, Yong Li, Hanqing Lu, ICIP 2015, p217-221

Learning Robust Face Representation with Classwise Block-Diagonal Structure,
Code, Yong Li, Jing Liu, Hanqing Lu, Songde Ma, IEEE Trans. Inf. Forensics Security, 2014, p2051-2062

Learning Low-Rank Representations with Classwise Block-Diagonal Structure for Robust Face Recognition(ORAL),Code, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yangmuzi Zhang, Hanqing Lu, Songde Ma, AAAI 2014, P2810-2816

Object Co-segmentation via Salient and Common Regions Discovery, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Hanqing Lu, Songde Ma, Neurocomputing, 2016

Object co-segmentation via discriminative low rank matrix recovery, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yang Liu, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2013, P749-752