Collaborative Deconvolutional Neural Networks for Joint Depth Estimation and Semantic Segmentation Jing Liu, Yuhang Wang, Yong Li, Jun Fu, Jiangyun Li, Hanqing Lu, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNNLS) 2018

Hierarchically Supervised Deconvolutional Network for Semantic Video Segmentation Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Jun Fu, Min Xu, Hanqing Lu, Pattern Recognition 2017, p437-445

Objectness-aware Semantic Segmentation Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Junjie Yan, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2016, p307-311

Object-aware Deep Network for Commodity Image Retrieval Zhiwei Fang, Jing Liu, Yuhang Wang, Yong Li, Jinhui Tang, Hanqing Lu, ICMR 2016, p405-408

Weakly Supervised RBM for Semantic Segmentation, ORAL, Poster, Yong Li, Jing Liu, Yuhang Wang, Hanqing Lu, Songde Ma, IJCAI, 2015, p1888-1894

Semi- and Weakly-Supervised Segmantic Segmantation With Deep Convoluational Neural Networks, Yuhang Wang, Jing Liu, Yong Li, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2015, p1223-1226

Color Names Learning Using Convolutional Neural Networks, Yuhang Wang, Jing Liu, Jinqiao Wang, Yong Li, Hanqing Lu, ICIP 2015, p217-221

Learning Robust Face Representation with Classwise Block-Diagonal Structure,
Code, Yong Li, Jing Liu, Hanqing Lu, Songde Ma, IEEE Trans. Inf. Forensics Security, 2014, p2051-2062

Learning Low-Rank Representations with Classwise Block-Diagonal Structure for Robust Face Recognition(ORAL),Code, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yangmuzi Zhang, Hanqing Lu, Songde Ma, AAAI 2014, P2810-2816

Object Co-segmentation via Salient and Common Regions Discovery, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Hanqing Lu, Songde Ma, Neurocomputing, 2016

Object co-segmentation via discriminative low rank matrix recovery, Yong Li, Jing Liu, Zechao Li, Yang Liu, Hanqing Lu, ACM Multimedia 2013, P749-752